ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 152126306000
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ANTEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ANTEL ΙΚΕ
ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4.000,00
ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ: ΜΑΛΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 51% & ΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 49%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: ΜΑΛΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΔΡΑ: ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 71 ΕΥΟΣΜΟΣ 56224 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί της ANTEL ΙΚΕ
DD-MM-YYYY

Ισολογισμός ANTEL ΙΚΕ – Έτους 2020

DD-MM-YYYY

Ισολογισμός ANTEL ΙΚΕ – Έτους 2021